Papildomas ugdymas

Lietuvių liaudies šokių grupė

Lankydami gimnazijos liaudies šokių būrelį, mokiniai ne tik įgauna choreografinių įgūdžių, formuoja taisyklingą laikyseną bei ugdo muzikalumą, bet ir susipažįsta su lietuvių liaudies menu, tautos etnografinio paveldo lobynu bei už Lietuvos ribų tęsia tėvų ir senelių puoselėtas tradicijas. Drauge mokiniai maloniai ir prasmingai leidžia laisvalaikį, susiranda naujų draugų bei įgyja atsakomybės ir sceninės patirties pasirodydami įvairiuose koncertuose ir šventėse. šokių grupei vadovauja mokytoja Audronė Ručienė.
Gimnazijoje šiuo mtu veikia trys – jauniausiųjų porinių, vyresniųjų mergaičių bei vyresniųjų porinių – šokių grupės.

Choras

Didelis būrys gimnazistų savo laisvalaikį leidžia lankydami gimnazijos chorą. Choro muzikinė programa didžiąja dalimi grindžiama lietuviška tematika, tačiau greta lietuvių liaudies dainų, mokinių taip pat laukia platus populiarių šiuolaikinio stiliaus lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių repertuaras. Chorui vadovauja mokytojas Gintaras Ručys.
Kasmet choristai paruošia programą didžiosioms gimnazijos ir Vokietijos Lietuvių Bendruomenės šventėms – Kalėdoms, Nepriklausomybės minėjimui ir Joninėms – bei dalyvauja kituose projektuose, koncertuose, festivaliuose ir pritaria gimnazijos liaudies šokių kolektyvui. 2009 metais choristai didžiuojasi atstovavę Vokietijos lietuvius Tūkstantmečio dainų šventėje Vilniuje.
Gimnazijos choras – tai didžiulis mišrus dainininkų-mėgėjų meno kolektyvas. Choro sudėtis gana dinamiška ir keičiasi kiekvienais mokslo metais.

Orkestras

Gimnazistai savo muzikinius sugebėjimus atskleidžia arba aistrą muzikai atranda gimnazijos orkestre. Čia susirenka mokantys arba norintys išlavinti gebėjimą groti kokiu nors instrumentu. Orkestrantai dažnai pritaria liaudies šokiams bei chorui, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose renginiuose, taip pat yra visuomet mielai kviečiami pasirodyti kaimyninių miestų šventėse. Orkestrui vadovauja mokytojas Gintaras Ručys.
Orkestre dažnai realizuojami pačių vaikų sumanymai arba idėjos, o renkant repertuarą atsižvelgiama į jų norus ir interesus. Todėl klausytojai neretai nustebinami moderniomis, kūrybingomis liaudies dainų interpretacijomis ar netikėtomis inscenizacijomis. Kai kurie vaikai groja keliais instrumentais. Tradicija tapo ir „muzikinė draugystė“ su buvusiais gimnazistais – į orkestrą įvairiomis progomis pagroti noriai grįžta ir mokyklos absolventai.
Rennhofo pilyje įrengta muzikos klasė, kurioje vyksta orkestro repeticijos, turtinga tiek tradiciniais lietuvių liaudies instrumentais – skudučiais, birbynėmis, ragais, lumzdeliais ar kanklėmis, tiek klasikiniais – pianinu, smuiku, fleita, elektrine ir bosine gitaromis, elektriniais vargonais, akordeonu bei būgnų komplektu. Tokia instrumentų gausa, įvairiaspalvis ir originalus repertuaras bei įdomi koncertinė veikla vaikams suteikia puikias sąlygas plėsti muzikinį akiratį bei visapusiškai tobulėti šioje meno srityje.

Europos būrelis

Gimnazijoje jau keleri metai veikia Europos būrelis, globojamas mokytojos dr. Gabriele Hoffmann. Būrelio tikslas – skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeniniame ir politiniame gyvenime, ugdyti pilietiškumą bei raginti aktyviai įsijungti į Europos šalis vienijančią, jų kultūrinį bei politinį dialogą skatinančią veiklą. Praktiškoje veikloje jaunuoliai ne tik artimiau susipažįsta su Europos Sąjungos veikla, politikais ir jų darbo kasdienybe, bet ir suvokia bei įsisavina bendrąsias demokratijos, solidarumo, tolerancijos, laisvės bei pagarbos kitoms tautoms ir žmogaus orumui vertybes.

Globėjai

Naujiems gimnazistams reikia ypatingos globos ir pagalbos. Todėl mokinių iniciatyva buvo įkurtas penktos ir šeštos klasės Globėjų būrelis. 9-11 klasių mokiniai įsipareigoja teikti ypatingą dėmesį ir globą žemesniųjų klasių gimnazistams. Globėjo uždavinys – pareigingai rūpintis savo penktos arba šeštos klasių „auklėtinių“ gerove ir padėti iškilus rūpesčiams.
Globėjai mokosi prisiimti atsakomybę, įgauna pasitikėjimo savimi bei suverenumo. šie bruožai ne tik pasitarnauja mažiesiems gimnazistams, bet ir neabejotinai turės teigiamą poveikį globėjų ateityje.
Globėjų būrelio veiklos efektyvumu rūpinasi dr. Gabriele Hoffmann. Kadangi vienas iš pagrindinių būrelio didaktinių tikslų – išmokyti vaikus prisiimti atsakomybę, būrelis yra administruojamas pačių globėjų. šie patys renkasi Tarybą, kurios uždavinys yra planuoti, organizuoti ir įvertinti projektus bei prižiūrėti kasdieninius būrelio uždavinius.

Būrelis „Nestovėk nuošaly“

2006 m. gegužės mėnesį, Vasario 16-osios gimnazijai buvo suteiktas oficialus mokyklos „Prieš rasizmą – už pilietinę drąsą“ („Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“) statusas. Tuo gimnazija įsijungė į tarptautinį šio jaunimo judėjimo tinklą, kuriam vien Vokietijoje priklauso daugiau nei 500 mokyklų.
„Prieš rasizmą – už pilietinę drąsą“ judėjimo narius jungia vienas bendras tikslas – aktyviai
kovoti prieš rasizmą, smurtą ir diskriminaciją, užkirsti kelią dešiniajam ekstremizmui ir skatinti pilitinės visuomenės vystymąsi.
šio judėjimo Vasario 16-osios gimnazijoje globėjai – buvęs Lietuvos Respublikos vadovas prof. Vytautas Landsbergis ir Europos Parlamento narys dr. Wolf Klinz. Būrelio veiklą koordinuoja dr. Gabriele Hoffmann.
Panašūs siekiai bei veiklos principai šį judėjimą glaudžiai sieja su globėjų būreliu.

Gurmanų vakarai

2011-2012 mokslo metų pradžioje bendrabučio vedėjai A. Ručienė ir A. Tauras inicijavo ir pradėjo rengti kulinarinius susitikimus „Gurmanų vakarai išrankiam skoniui“. Bendrabutyje gyvenantys smaguriai kas antrą sekmadienio vakarą renkasi į jaukią bendrabučio virtuvėlę gaminti gardžius patiekalus, mokytis stalo serviravimo bei valgymo etikos paslapčių, smagiai bendrauti, muzikuoti ir gerai leisti laiką.
Rinkdamiesi patiekalus, Gurmanų vakarų vadovai orientuojasi į gimnazistų pasiūlymus bei vadovaujasi principu, jog ingredientai turi būti nebrangūs, o patiekalas – gurmaniškas, tačiau pagaminamas lengvai ir greitai.