Lietuvos Šventųjų koplyčios 30-osios pašventinimo metinės

Lietuvos Šventųjų koplyčios 30-osios pašventinimo metinės (Foto: dr. V. Grigutis)
Lietuvos Šventųjų koplyčios 30-osios pašventinimo metinės (Foto: dr. V. Grigutis)

Lapkričio 2 d. buvo minimos 30-osios Lietuvos Šventųjų koplyčios, esančios Renhofo pilyje, pašventinimo metinės. Prie Vasario 16-osios gimnazijos kryžiaus vienuoliktokai Justinas G. ir Smiltė L. perskaitė eilėraščius apie Vėlines, buvo sukalbėta malda už mirusiuosius. Po jos visi susirinko Lietuvos Šventųjų koplyčioje, kur buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas, koncelebravo Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis, lietuvių katalikų sielovados atstovas Vokietijoje kun. Vidas Vaitiekūnas, buvęs gimnazistas kun. Antanas Karčiauskas iš Kelno vyskupijos ir tėvas dr. Gerhard Birk iš Miuncheno.

Tardamas sveikinimo žodį, gimnazijos kapelionas dr. V. Grigutis pakvietė tikinčiuosius „statyti tiltus tarp praeities ir dabarties“, spinduliuoti šilumą ir meilę, pasimelsti už koplyčios steigėjus, geradarius, lankytojus ir kapelionus. Dešimtokas Gintautas G. perskaitė Kristaus pergalę prieš mirtį skelbiančią ištrauką iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams.

Pamokslą sakydamas prelatas Edmundas Putrimas priminė koplyčios įkūrimo istoriją, neatsiejamą nuo 1984 metais kilusio gaisro. Dvasininkas linkėjo, kad niekas taip nebėgtų nuo lietuvybės, kaip kadaise visi bėgo nuo dūmų, kylančių iš Renhofo pilies. Prelatas prisiminė koplyčios pašventinimo dieną, kadangi jis vienintelis vis dar gyvas iš kunigų, dalyvavusių iškilmėse. Savo pamoksle prelatas E. Putrimas pabrėžė, kad Lietuvos Šventųjų koplyčia buvo ir liks vieta, kuri suburia kartu šlovinti Dievą.

Visuotinę maldą skaitė VLB Tarybos nariai Sandra Petraškaitė-Pabst ir Martynas Lipšys. Po bendros maldos gimnazistai iškilmingai įnešė atnašas: Šventojo Rašto skaitinių knygą, altoriaus staltiesę, kurią pasiuvo seserys benediktinės iš Lietuvos, duoną ir vyną.

Laikinai einanti Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pareigas pavaduotoja Irena Sattler ir Kuratorijos pirmininkė Rasa Weiss sveikino gimnazijos vardu. I. Sattler savo kalboje pasidžiaugė šalia gimnazijos esančiais Dievo namais, pašventintais prieš 30 metų, kvietė visus skleisti meilę, o nesutarimus spręsti taikiai.

Sveikinimo žodžius tarė anglų kalbos mokytoja ir ilgametė Ateitininkų kuopos vadovė Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė. Ji įteikė rugsėjo mėnesį 60 metų jubiliejų šventusiam prelatui nuotraukų albumą. Vokietis kunigas dr. G. Birk, maldas skaitęs lietuvių kalba, dėkojo už šiltą priėmimą ir giedojo giesmę „Ave Maria“. Po Šv. Komunijos priėmimo kapelionas dr. V. Grigutis nuoširdžiai dėkojo ir dovanėles įteikė koplyčioms geradariams.
Pasibaigus šv. Mišioms, mokiniai išeinantiesiems dalino naujai išleistus lankstinukus, ant kurių puikavosi koplytėlės simboliu tapęs kardinolo Vincento Sladkevičiaus kryžius.

AD

Lietuvos Šventųjų koplyčios 30-osios pašventinimo metinės (Foto: dr. V. Grigutis)
Lietuvos Šventųjų koplyčios 30-osios pašventinimo metinės (Foto: dr. V. Grigutis)
Lietuvos Šventųjų koplyčios 30-osios pašventinimo metinės (Foto: dr. V. Grigutis)
Lietuvos Šventųjų koplyčios 30-osios pašventinimo metinės (Foto: dr. V. Grigutis)