Katalikiško jaunimo grupė


Katalikiško jaunimo grupė
Katalikiško jaunimo grupė (Foto: J.Gečas)
Mūsų gimnazijoje ne tik lietuvių kalba dėstomos tikybos pamokos, bet ir siekiama rūpintis gimnazistų katalikiška sielovada. Čia mokiniai gali priimti Krikšto, pirmosios Išpažinties, pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus, jiems ruošiamasi gimtąja lietuvių kalba. Šios grupės tikslas – suteikti mokiniams galimybę aktyviai praktikuoti ir sąmoningai išgyventi savo tikėjimą. Įvairių švenčių progomis yra laikomos šv. Mišios, rengiamos dvasinio susikaupimo dienos (rekolekcijos) ir savaitgalio stovyklos. Organizuojama įdomi ir turininga veikla: pokalbiai ir diskusijos jaunam žmogui aktualiomis temomis, įvairių šalių pristatymų popietės (jau vyko susipažinimas su Italija), žaidimų vakarai, filmų naktys, išvykos. Be to, mums labai svarbu, kad mokiniai skleistų krikščioniškas idėjas ir vertybes tarp bendraamžių. Katalikiško jaunimo grupei vadovauja kunigas dr. Virginijus Grigutis ir tikybos mokytoja Dalė Kriščiūnienė.


Katalikiško jaunimo grupė
Katalikiško jaunimo grupė (Foto: J.Gečas)