Istorija

Romuvos parko apsuptyje, tarp Hesseno ir Baden-Württembergo žemių, pačioje Europos širdyje įsikūrusi Vasario 16-osios gimnazija iškiliai skaičiuoja 60-uosius savo gyvavimo metus. Per šį ilgą, istorinių permainų kupiną laikotarpį mokykla sėkmingai vykdė aukšto lygio mokymo programą, puoselėjo lietuvišką žodį ir kultūrą, ugdė tautinę savimonę bei įnirtingai kovojo už Lietuvos Nepriklausomybės atgavimą.

Gimnazijos bei ją lankančių mokinių istorijoje tiesiogiai atsispindi ir lietuvių tautos istorija – nuo karo pabėgelių laikų iki dešimtmečius besitęsiančio po pasaulį išblaškytos išeivijos laikotarpio, kurio metu, nepaisydami prievartinio atskyrimo nuo Tėvynės, nenuilsome dėti pastangų neprarasti savo tapatybės svečiose šalyse; nuo Atgimimo, Sąjūdžio ir Nepriklausomybės atgavimo epochos, kuomet Hiutenfeldas tapo neoficialia Lietuvos atstovybe užsienyje, iki Lietuvos integracijos į Europą bei nūdienos opaus mąsto emigracijos laikmečio.


1948: Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, daugiau kaip 65 000 lietuvių pasitraukus į Vakarų Vokietiją, čia pradedama vystyti plati kultūrinė veikla, leidžiami laikraščiai ir knygos, steigiamos mokyklos, net Pabaltiečių universitetas. 1948-aisiais Vokietijoje veikia net 158 lietuviškos mokyklos, iš kurių 26 – gimnazijos!

1950: Prasidėjus emigracijai į kitas Europos valstybes ir užjūrį, dėl vis mažėjančio mokinių skaičiaus mokyklos ima užsidaryti. Tuometinė Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) valdyba nutaria įsteigti vieną gimnaziją su bendrabučiu. Diepholz miesto kareivinėse atidaroma gimnazija, kuriai 1951 m. suteikiamas skambus Vasario 16-osios vardas.


1953: Tėvo Alfonso Bernatonio iniciatyva gimnazija 1953 rudenį perkeliama į Hüttenfeldą, kuriame VLB įsigijo 5 ha sklypą su Rennhofo pilimi.

Didelės viso pasaulio lietuvių paramos sulaukusi gimnazija remontuojama, tobulinama, pilis pritaikoma klasėms ir bendrabučiui. Laikui bėgant pastatomas klasių ir administracijos pastatas, 1972 ir 1987 metais iškyla modernūs mergaičių ir berniukų bendrabučiai.

1984: Rennhofo pilyje kyla gaisras – sudega biblioteka, tuo metu pilyje įrengto berniukų bendrabučio baldai, stipriai nukenčia pastatas. Remonto darbų sąmata viršija 7 milijonus markių.

1989: VLB, Vokietijos federacinės bei Hesseno žemės vyriausybės, Katalikų bažnyčios bei dosnių tautiečių dėka pilis suremontuojama. šiandien čia įsikūrusi gimnazijos biblioteka, muzikos klasė, lietuviška koplyčia, fotogalerija, VLB ir Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos būstinės, Lietuvių kultūros institutas bei Europos lietuvių kultūros centras.

1999: Gimnazijai suteikiamas Vokietijos valstybės pripažintos gimnazijos statusas.

Šiandien Vasario 16-osios gimnazija – vienintelė tokio profilio lietuviška mokykla Vakarų pasaulyje.