Mokesčiai

Mokesčiai/Gebühren
Mokesčiai/Gebühren
  • Registracijos mokestis
   Registruojant naują mokinį / mokinę, renkamas vienkartinis negrąžinamas 75,- eurų registracijos mokestis. Šis mokestis yra sumokamas ne vėliau kaip per dvi savaites, gavus raštišką pranešimą apie mokinio /mokinės priėmimą į gimnaziją.
  • Mokestis už mokslą
   (1) 2023/2024 m.m. (01.08.2023-31.07.2024) mokestis už pirmą gimnaziją lankantį vaiką 181,- €/mėn.
   Mokestis už antrą vaiką, kuris tuo pačiu metu lanko gimnaziją 133,- €/mėn.
   Mokestis už trečią vaiką, kuris tuo pačiu metu su pirmu ir antru vaiku lanko gimnaziją 54,- €. Jei trečias vaikas, kaip ir pirmas ir antras vaikas apsigyvena bendrabutyje, jis yra atleidžiamas nuo mokslapinigių mokėjimo prievolės.
   (2) Mokestis už mokslą mokamas 12 mėn. per metus. Mokestį už mokslą pravaloma sumokėti kas mėnesį iš anksto, iki einamojo mėnesio 3 dienos. Mokslo metai prasideda rugpjūčio 1 d. ir baigiasi ateinančių metų liepos 31 d.
   (3) Mokslapinigiai kasmet nuo rugpjūčio 1 d. didinami 3%.
  • Įnašas į tėvų fondą
   (1) Remiantis susitarimu tarp mokinių tėvų komiteto, Gimnazijos administracijos ir Kuratorijos nuo 2014 metų birželio mėnesio 5 dienos įsteigiamas tėvų -fondas, į kurį nuo 2014/15 mokslo metų mokami įnašai kartu su mokesčiu už mokslą.
   (2) Metinis įnašas į tėvų fondą yra 60,-€ (5,-€/mėn. x 12 mėn.). Analogiškai mokesčiui už mokslą šis įnašas už antrą vaiką sumažinamas iki 2,50 €/mėn.(30,-€ per metus). Už kiekvieną kitą vaiką įnašo į tėvų fondą mokėti nereikia.
   (3) Vasario 16-sios gimnazijos mokinių tėvų-fondas sudaro galimybę, visoms šalims susitarus, solidarumo pagrindu remti mokinius, klases, projektus, kurie ypatingai pasižymi Vasario 16-sios gimnazijos veikloje. Apie fondo lėšų panaudojimą, nusprendžia išrinkta taryba, kuri susideda iš tėvų atstovų, mokytojų ir mokyklos vadovų. Tėvų fondo darbą konkrečiai reguliuoja minėta sutartis.
  • Mokestis už kopijas
   (1) Pagal susitarimą su mokinių tėvų komitetu iš kiekvieno mokinio už kopijas renkamas kasmet 15,-€ mokestis.
   (2) Pinigus už kopijas reikia sumokėti iki einamų mokslo metų gruodžio mėnesio pabaigos.
  • Mokestis už bendrabutį
   Mokestis už bendrabutį metams sudaro 5.720,00€ (po 520,00 €/mėn. x 11 mėn.) už kiekvieną vaiką.
   Už apgyvendinimą po vieną imamas 50,00€ arba 100,00€ papildomas mėnesinis mokestis. Papildomo mokesčio dydis priklauso nuo apgyvendinimo sąlygų.

Mokėjimo nuostatos
Visos įmokos daugiausiai atliekamos ne grynais pinigais, o pervedamos, aiškiai nurodant panaudojimo
paskirtį, į sekančią sąskaitą:
Kuratorium des Litauischen Gymnasiums e.V.
Deutsche Bank Weinheim
BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDBMAN
IBAN: DE60 6707 0024 0584 4469 00 (Gimnazija)
IBAN: DE45 6707 0024 0582 0600 00 (Bendrabutis)

Mokesčiai/Gebühren
Mokesčiai/Gebühren