Moliūgų šventė – globėjų būrelio dėmesys jauniausiems gimnazistams

Naujiems gimnazistams reikia ypatingos globos ir pagalbos. Todėl mokinių iniciatyva buvo įkurtas penktos ir šeštos klasės Globėjų būrelis (Paten AG – Große für Kleine). 9–13 klasių mokiniai įsipareigoja teikti dėmesį ir globą jaunesniųjų klasių gimnazistams. Globėjo uždavinys – atsakingai rūpintis savo penktos arba šeštos klasių „auklėtinių“ gerove, padėti spręsti iškilusias problemas.

Gimnazijos mokytojai tobulina savo kvalifikaciją

Spalio 10-osios ir 11-osios popietėmis Gimnazijos mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare, kurį vedė iš Lietuvos atvykusi žurnalistė, švietimo ir verslo konsultantė, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus kolegijos dėstytoja Lidija Laurinčiukienė. Seminare lektorė kalbėjo apie komandos formavimo ypatumus, efektyvią komunikaciją bei lyderystę.

Padėka už rudens gėrybes

Gimnazijos ateitininkai (vadovai Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, Darius Subačius) spalio 11-osios vakarą bendruomenę kvietė į Rudens šventę. Ji prasidėjo susikaupimo, Biblijos skaitymo bei giesmių giedojimo akimirkomis „Visų Lietuvos Šventųjų vardo‟ koplyčioje. Gimnazistai ir mokytojai Aukščiausiajam dėkojo už jiems svarbias ir reikšmingas Dangaus dovanas.

Vokietijos vienybės dienos minėjimas

Spalio 4-osios vakarą Rennhofo pilyje paminėta Vokietijos vienybės diena. Renginyje dalyvavo Hesseno žemės atstovas Europos Parlamente Wolf Klinz, Lietuvos Respublikos Garbės konsulas Achim Naumann, Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis, Gimnazijos Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas, direktorė dr. Bronė Narkevičienė, kiti svečiai, mokinių tėvai, gimnazistai.

Vasario 16-osios gimnazija – Vokietijos vienybės dienos šventės dėmesio centre

Bergštrasės apskrities Vokietijos vienybės dienos iškilmingas minėjimas šiais metais vyko Biurštadto istorinėje rotušėje. Kviestiniai svečiai – politikai, meno veikėjai, įvairių institucijų atstovai – matė išskirtinę programą su gražiomis kalbomis ir puikia muzika.

Projektai, skirti darnaus vystymosi kompetencijų ugdymui

Darnus vystymasis – kas tai? Visuomenės darnaus/ tvaraus vystymosi (angl. – sustainable development) sąvoka pirmą kartą buvo įvardinta 1987 m. Pasaulio aplinkos ir plėtros komisijos ataskaitoje „Mūsų bendra ateitis“. „Darnus vystymasis – tai plėtra, tenkinanti žmonijos reikmes dabar, neapribojanti galimybių ateities kartoms tenkinti savąsias“, kitaip tariant – gyventi taip, kad Žemės išteklių pakaktų mums ir ateinančioms kartoms.