Vasario 16-osios gimnazijai oficialiai įteiktas Hesseno žemės švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas

Penktadienio, lapkričio 26 d. vakarą, lietuviškoje Rennhofo pilyje Vokietijoje vyko jungtinis Lietuvos-Vokietijos jaunųjų talentų klasikos koncertas „Žvaigždutės pilyje“. Koncerte fortepijonu, smuiku, trimitu bei klarnetu grojo bei dainavo Vasario 16-osios gimnazijos ir jos partnerės, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai. Skambėjo meistriškai atliekami, audringų stovinčios publikos ovacijų lydimi Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadėjaus Mocarto, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Frederiko Šopeno, Sergėjaus Rachmaninovo ir kitų kompozitorių kūriniai. Renginyje lankėsi daug garbių politikos, verslo ir meno atstovų.

Penktadienio, lapkričio 26 d. vakarą, lietuviškoje Rennhofo pilyje Vokietijoje vyko jungtinis Lietuvos-Vokietijos jaunųjų talentų klasikos koncertas „Žvaigždutės pilyje“. Koncerte fortepijonu, smuiku, trimitu bei klarnetu grojo bei dainavo Vasario 16-osios gimnazijos ir jos partnerės, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai. Skambėjo meistriškai atliekami, audringų stovinčios publikos ovacijų lydimi Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadėjaus Mocarto, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Frederiko Šopeno, Sergėjaus Rachmaninovo ir kitų kompozitorių kūriniai. Renginyje lankėsi daug garbių politikos, verslo ir meno atstovų.

Jau antrus metus iš eilės vykstantis koncertas šį kartą buvo ypatingas – jo metu Vasario 16-osios gimnazijai buvo iškilmingai įteiktas Vokietijos Hesseno žemės švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas.

Pilies iškilmių salėje susirinkusius svečius pasveikino koncerto vedėjai – Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai. Sveikinimo žodį tarė vienas šio koncerto iniciatorių bei globėjų, buvęs Hesseno žemės švietimo ministras Hartmut Holzapfel, LR Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, perskaitęs ir LR premjero Andriaus Kubiliaus sveikinimą, Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė, Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas, Bergštrasės apskrities vicemeras Gottlieb Ohl, Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen bei garbės konsulas Vokietijoje Achim Naumann. Gabių vaikų ugdymo sertifikatą įteikė Hesseno žemės Švietimo ministerijos Gabių vaikų ugdymo departamento vadovas Walter Diehl.

Šis sertifikatas patvirtina mokyklos padagogų gebėjimą laiku identifikuoti ir nuosekliai rūpintis itin gabių vaikų ugdymu, pagal individualius poreikius pasitelkiant švietimo skyriaus ar kitų švietimo bei mokslo institucijų teikiamą kvalifikuotą pagalbą.

Hesseno žemė vadovaujasi integracine gabių vaikų ugdymo politika. Pasak Švietimo ministerijos, dėl gana nedidelio itin gabių vaikų procento kiekvienoje mokykloje, prasmingiau skatinti integracinį, individualiai pritaikytą gabių vaikų ugdymą daugelyje mokyklų, negu steigti pavienes specialias šių vaikų ugdymo įstaigas. Hesseno žemės švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas suteikiamas mokyklai, sukūrusiai gabių vaikų ugdymo koncepciją – integralią mokymo programos dalį, išugdžiusiai pedagogų gabių vaikų identifikavimo kompetenciją, pasiruošusiai sudaryti individualizuotus mokymo ar ugdymo planus, konsultuoti šių vaikų tėvus, plėsti regioninį bendradarbiavimą, reguliariai kelti pedagoginio personalo kvalifikaciją šia tema bei kruopščiai dokumentuoti ir reguliariai įvertinti naudojamus metodus. Suteiktas gabius vaikus ugdyti gebančios mokyklos statusas išlaikomas tik nuosekliai vykdant šią veiklą.

Didelė dalis itin gabių vaikų dažniausiai nėra optimaliai ugdomi dėl netinkamo mokymo, mokytojų kompetencijos stokos ir nepritaikytų mokymo programų. Todėl pagrindinis Vasario 16-osios gimnazijos kelio į mokyklos, sugebančios šias problemas identifikuoti ir išspręsti, žingsnis buvo esamos Gimnazijos padėties įvertinimas ir ateities strategijos sukūrimas. Dar iki sertifikato suteikimo, mokydamiesi tarpkultūrinėje ir daugiakalbėje aplinkoje, gyvendami bendrabutyje bei lankydami globėjų ir „Mokykla prieš rasizmą – mokykla už civilinę drąsą“ būrelius, mokiniai nuolat skatinami tobulėti socialiai. Aktyviai veikiančiame Europos būrelyje gimnazistai užsiima Europos, integracijos ir tarpkultūrinio bendradarbiavimo temomis ir projektais. Įvairiais konkursais ir akcijomis ugdomi jų raiškiojo skaitymo, oratoriniai bei aktoriniai sugebėjimai. Specializuotuose, daugiapakopiuose užsienio kalbų kursuose vaikai skatinami greičiau išmokti vokiečių ar lietuvių kalbų. Įvairių biržos ar politninių institucijų inscenizacijų rengimas lavina mokinius orientuotis ekonomikos bei politikos sferose, reguliarios ekskursijos į stambiausio pasaulyje chemijos koncerno BASF fabriko laboratorijas atveria jiems gamtos mokslų pasaulį. Lankydami lietuvių liaudies šokių būrelius, orkestrą ir vokalinį ansamblį vaikai ne tik tobulėja muzikaliai, bet ir susipažįsta su lietuvių liaudies kultūra bei etnografija. Profesinė praktika bei įvairūs profesinio orientavimo renginiai gimnazijoje ir už jos ribų sukonkretina mokinių ateities vizijas, dalyvavimas daugelyje kalbų, muzikos ar ekonomikos konkursų skatina siekti geriausių rezultatų, partnerystė su kitomis mokyklomis ir universitetais bei glaudus bendradarbiavimas su kitomis lietuviškomis mokslo ir kultūros organizacijomis atveria naujas galimybes. Taigi daugelis gabių vaikų ugdymo sertifikato gavimo reikalavimų Gimnazijai nėra nauji – atsakingas ir sistemingas integracinių ugdymo koncepcijų sukūrimas ir realizavimas bei įvairiapusiškos užklasinės veiklos skatinimas jau ilgus metus grindžia Vasario 16-osios gimnazijos pedagoginio darbo profilį ir garantuoja šios ypatingą profilį turinčios mokyklos veiklos sėkmę.

Gimnazijos ateities vizija vykdant gabių vaikų ugdymo programą – nuolat didinti sustiprintų pamokų, individualizuoto bei įvairiapusio papildomojo ugdymo pasiūlą, sudaryti geresnes sąlygas gabiems vaikams realizuoti ir tobulinti savo talentus. Taip pat norima plėsti tarpmokyklinius patirčių mainus bei skatinti gimnazistų savarankišką ir kooperacinį mokymąsi. Planuojama vykdyti intensyvesnį projektinį darbą gamtos mokslų srityje (pvz., vykdant mokslinius tyrimus šiuo metu statomoje tiksliųjų mokslų laboratorijoje, naudojantis parko teritorijoje esančiu tvenkiniu bei biotopu). Itin gabiems mokiniams bus sudaromos, reguliariai atnaujinamos ir įvertinamos individualios mokymo programos.

Viena iš svarbiausių priemonių tinkamai pasiruošti šiam iššūkiui yra padagogų žinių tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas. Š.m. vasario mėnesį gimnazijoje buvo surengti kvalifikacijos kėlimo kursai tema „Ypatingas gabumas: sąvoka ir ugdymas“, kuriuose dalyvavo gimnazijos bei aplinkinių regiono mokylų mokytojai. Paskaitas skaitė Hesseno žemės Švietimo ministerijos Gabių vaikų ugdymo departamento vadovas Walter Diehl bei Marburgo universiteto profesorius dr. Detlef H. Rost. Seminare analizuota gabumo savoka ir modeliai, aptarta, kaip atskirti gabumą nuo stropumo, pristatyti ypatingo gabumo ugdymo būdai bei ypatingai gabių vaikų ugdymas Hesseno žemės švietimo sistemoje. Kvalifikacijos kėlimo kursai gimnazijoje pradėti rengti reguliariai.

„Šio sertifikato įgijimu itin gabių vaikų ugdymas netaps pamatiniu Vasario 16-osios gimnazijos profilio ir veiklos veiksniu, tačiau inovatyviai praplės mokyklos teikiamas galimybes ir suteiks pirmenybę individualizuotam ugdymui. Tai teigiamai atsilieps visiems ją lankantiems vaikams, nepriklausomai nuo jų gabumų lygio, ir suteiks jiems galimybę augti kūrybingomis, savo talentus atskleisti galinčiomis asmenybėmis. Mažos klasės, šeimyniška gimnazijos atmosfera bei ilgametė patirtis dirbant su įvairių tautybių ir gabumų vaikais – solidus pagrindas sėkmingai vykdyti šį Hesseno žemės pripažinimą.“ – pasiekimą vertina direktorė dr. Bronė Narkevičienė.

Nuotraukos: Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės ir Kai Mühleck